Aa en Hunze op koers met ‘Verbindend, levendig en zorgzaam’

GIETEN - In het beleidsplan 2017 constateert het college dat er veel gebeurt in Aa en Hunze en dat er veel goed gaat.

Op verschillende terreinen is de gemeente, in samenwerking met inwoners en bedrijven, actief bezig. Dit varieert van de centrumontwikkeling in Gieten tot aan het ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Rolde, van duurzaamheid tot aan het project maatschappelijk vastgoed. De uitvoering van het collegeprogramma Verbindend, levendig en zorgzaam, ligt op koers, maar er zijn ook uitdagingen. De grootste uitdaging voor onze gemeente is de transformatie in het sociaal domein.

Preventie en samenwerking

In het sociaal domein moet de gemeente meer inzetten op preventie, aansluiting op het informele netwerk en samenwerking met inwoners. In alle gevallen staat de inwoner centraal. De gemeente, het sociaal team en de zorgaanbieders zijn daar omheen georganiseerd. De werkwijze van het sociaal team en die van de professionele hulpverleners moet zoveel mogelijk bijdragen aan goede zorg (op maat) aan onze inwoners. Wij denken dat dit het beste kan door te kiezen voor een externe verzelfstandiging door middel van de oprichting van een (overheids)BV. De sturing en zeggenschap vanuit de gemeente is voor deze vorm goed georganiseerd. Aandacht voor Overige ontwikkelingen die van belang zijn en in het beleidsplan een plek krijgen, zijn: · Centrumontwikkeling Gieten: wij willen het centrum van Gieten, en ook de winkels, aantrekkelijker helpen maken. · Duurzaamheidsvisie: er is budget beschikbaar voor energieleningen voor het MKB, energieonderzoek voor particuliere huizenbezitters en een stimuleringsregeling voor energieneutrale nieuwbouw. · Kwaliteitsimpuls fietspaden: de kwaliteitsverbetering is gericht op het in stand houden en versterken van de kwaliteit van het fietsnetwerk. De fietsbeleving kan worden verhoogd door het uitbreiden van voorzieningen voor de fietsers. Hier wordt onderzoek naar gedaan. · Recreatie en toerisme: op allerlei manieren stimuleert de gemeente dat Aa en Hunze een mooie gemeente blijft voor dagjesmensen en vakantiegangers. Bijvoorbeeld door samen met omliggende gemeenten het Hondsrug-gebied meer onder de aandacht te brengen en door te kijken naar de kwaliteit en toekomst van vakantie-en recreatieparken.

Financiële positie

De financiële positie van de gemeente is goed. De gemeente wordt daarbij nog geholpen door de positieve ontwikkelingen in het Gemeentefonds, om te beginnen met de meicirculaire. We kunnen hierdoor blijven investeren in onze gemeente in lijn met onze strategische toekomstvisie en het collegeprogramma. Hierbij houden we rekening met de gemeenteraadsverkiezingen komend jaar.

Raadsvergadering

Het beleidsplan 2017 wordt in de raadsvergadering van woensdag 12 juli 2017, aanvang 19.00 uur, besproken.