Rondje langs de velden | 'Handen verder af van ons Refaja'

Stadskanaal - Iets meer dan een jaar geleden heeft Treant Zorggroep de bevolking beloofd dat Stadskanaal een compleet ziekenhuis behoudt, inclusief de afdeling verloskunde.

door Paul Abrahams

Nu wordt nagedacht over concentratie van verloskunde in Emmen. Bevallen in de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen zou dan niet meer mogelijk zijn. En dat terwijl de kraamafdeling één van de fundamenten is van het ziekenhuis. Een definitieve beslissing wordt in het voorjaar verwacht. De gemeente gaat niet over het ziekenhuis, maar heeft wel het belang van de bevolking te dienen. De overweging om te concentreren is al discutabel. Een belofte wordt gebroken. Wat gaat de politiek doen? Lijdzaam het besluit afwachten, of op de trom slaan - en Treant Zorggroep keihard aan de belofte houden - om te voorkomen dat een besluit wordt genomen. "Voor Stadskanaal en omgeving is het Refaja ziekenhuis een zeer belangrijke voorziening", zegt lijsttrekker Erik Bieze van Gemeentebelangen Stadskanaal. "Het verzorgingsgebied van het ziekenhuis omvat ruim 80.000 personen. Het biedt (hoogwaardig) werk aan honderden mensen en het Refaja moet in onze ogen een volwaardig ziekenhuis blijven. Als daar constant aan geknabbeld wordt dan is niet alleen Leiden in last maar ook Stadskanaal en de regio. Sinds 1 januari 2015 maakt het Refaja onderdeel uit van de Treant Zorggroep waar ook de ziekenhuizen Bethesda in Hoogeveen en het Scheper ziekenhuis in Emmen deel van uitmaken. Het is al jarenlang onrustig binnen die Treant Zorggroep. In 2018 wordt bekend dat Treant 15 miljoen euro moet bezuinigen en dat er mogelijk 93 banen verdwijnen. De eerste bezuinigingsronde moet 4,5 miljoen euro opleveren. Waar de overige ruim 10 miljoen euro vandaan moet komen is bij ons onbekend. De meest recente berichtgeving om de afdelingen verloskunde van Refaja en Bethesda eventueel te sluiten en in het Scheper ziekenhuis in Emmen te concentreren baren ons naast alle bovengenoemde ontwikkelingen grote zorgen. Ten opzichte van de Treant groep kennen wij als politiek natuurlijk onze positie. Dit laat echter onverlet dat wij mede verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid, de gezondheid en het behouden van werkgelegenheid voor de inwoners van deze toch al niet rijk bedeelde regio. Wat ons betreft is het dan ook 'Handen verder af van ons Refaja'. "De ChristenUnie Stadskanaal vindt het ziekenhuis Refaja van levensbelang voor de zorg, de leefbaarheid en de werkgelegenheid van Stadskanaal en de regio", benadrukt lijsttrekker Bert van Beek van ChristenUnie. "Wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om te strijden voor een volwaardig streekziekenhuis. Wij hebben als ChristenUnie Stadskanaal mede de motie ingediend bij het college om plaats te nemen aan de zorgtafel waar de drie gemeenten, de zorgverzekeraars en Treant de diverse zaken aangaande de drie ziekenhuizen Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal bespreken. We zijn echter niet het besluitvormend orgaan. Onze rol (als voltallige en gezamenlijke lokale politiek) is om het belang van onze inwoners luid en duidelijk te laten horen, naar de beslissers van Treant en de zorgverzekeraars enerzijds en onze landelijke politieke vertegenwoordigers anderzijds. Dit zullen wij als ChristenUnie Stadskanaal dan ook zeker doen." "De beweging die Treant maakt, centraliseren van specialismen is, vanuit het oogpunt van kwaliteit, te begrijpen", zegt lijsttrekker Klaas Pals van D66. "Maar desondanks zijn er enkele primaire specialismen die een ziekenhuis tot een ziekenhuis maken. En dat is meer dan de Eerste Hulp of een soort van transferpunt voor doorverwijzing in noodgevallen. In onze ogen is verloskunde er daar één van. Het eisen dat een belofte gehouden wordt is een ingewikkelde zaak. Het is een pittig verhaal. Aan het onmogelijke is niemand gehouden (te houden), maar met honing vang je meer vliegen dan met azijn. Het college van B&W, c.q. de portefeuillehouder en de gemeenteraad moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening in Stadskanaal. Dat kun je natuurlijk op je eentje doen, maar je kunt ook een coalitie sluiten om het Treant moeilijk te maken. Van belang is dat de partijen in de gemeenteraad met een landelijke binding contact houden met hun fracties in de Tweede Kamer. Immers landelijk hebben de Zorgverzekeringswetten ervoor gezorgd dat verzekeraars schaalvergroting en specialisatie afdwingen, waardoor we een beperkt aantal ziekenhuislocaties krijgen. Diezelfde fracties moeten ons plaatselijk ondersteunen, zowel Treant als ons als bevolking en daarvoor is een krachtige lobby nodig. Wij kunnen niet met lege handen achterblijven. Samen sterker." "Dit schreeuwt wat mij betreft om uitleg over de betrouwbaarheid van mededelingen door de directie van Treant", zegt lijsttrekker Hans Klopstra van VVD. "Het schreeuwt ook om uitleg over het hoe en waarom nu ineens, nog geen jaar later, die keiharde publiekelijk gedane belofte aan onze inwoners ineens geen enkele waarde lijkt te hebben. Immers, in het Refaja vinden jaarlijks meer dan 500 bevallingen plaats. Alleen al om die reden kan het wat de VVD betreft dus nimmer zo zijn dat zelfs ook maar nagedacht wordt over sluiting van de afdeling verloskunde in Stadskanaal. Bij mij ontstaat veel meer het beeld dat de bestuursvoorzitter van Treant een personeelsprobleempje in Emmen wil oplossen door de afdeling verloskunde van het Refaja naar Emmen te verplaatsen. Dat lijkt mij bepaald geen goede reden om een stevige belofte aan onze regio en onze inwoners zo maar even in de prullenbak te laten verdwijnen. Zo gaan wij in de Veenkoloniën niet met elkaar om. De gemeenten gaan er formeel niet over, maar de gemeenteraden kunnen er wel degelijk heel stevig iets van vinden. Ik vind ook dat we dat met alle mogelijke kracht moeten doen, in de raadsdebatten en op andere plaatsen waar we vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad/raden van het Refaja en de Treant groep hebben op grond van de wet over deze planvorming het adviesrecht en kunnen zelfs een onderzoek, een enquête naar deze gang van zaken instellen. Ook de ondernemingsraden van Refaja en de Treant groep hebben hierin het adviesrecht en kunnen zelfs via de rechter een besluit in strijd met deze belofte trachten tegen te houden. Ik roep zowel de cliëntenraden als ook de ondernemingsraden van Treant hiertoe met klem op. Hoe kan het zijn dat de Treant groep nog geen jaar geleden aan de gehele bevolking van Zuidoost Groningen en de Veenkoloniën een heldere belofte voor de toekomst van de afdeling verloskunde in het Refaja ziekenhuis deed en dan vervolgens nog geen jaar later een geheel ander geluid laat horen? Voor mij is dat onaanvaardbaar. Refaja blijft wat de VVD betreft een volwaardig streekziekenhuis en de directie wordt wat mij betreft weer heel snel een betrouwbare gesprekspartner aan wiens beloftes we als inwoners van dit gebied niet meer hoeven te twijfelen.