Stadskanaal heeft de begroting voor 2018 op orde

Stadskanaal - De begroting voor 2018 van de gemeente is structureel sluitend. Het batig saldo bedraagt afgerond 700.000 euro Het is de laatste begroting in de huidige bestuursperiode van het college.

Ten opzichte van de Perspectiefnota 2018-2021 hebben de begrotingssaldi zich positief ontwikkeld. Dit is voornamelijk het gevolg van de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het saldo van de begroting 2018 is daarnaast ook positief beïnvloed door de reserve Sociaal domein te benutten. Ondanks de positieve saldi van begroting en meerjarenraming blijft de begrotings- en financiële positie van de gemeente onder druk staan, meldt het college bij de aanbieding van de begroting aan de raad. Het structurele saldo in 2021 bedraagt 804.000 euro positief. "Dit is relatief gezien nog maar een geringe financiële buffer”, aldus het college. Druk De ˈdrukˈ op de begroting en meerjarenraming bestaat onder andere uit de ontwikkeling van de kosten voor de Jeugdhulp. Verder moet nog een deel van de omvangrijke ombuigingen, die in de afgelopen bestuursperiode zijn doorgevoerd, worden gerealiseerd. Ook de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van het gemeentefonds ziet het college nog steeds als een risico. "De gesignaleerde risico’s in relatie tot het beperkte overschot in de meerjarenraming zijn voor ons aanleiding om terughoudend om te gaan met het uitbreiden van financiële verplichtingen. Ambities blijven we nastreven en plannen blijven we maken, maar we zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidies en bijdragen van derden en het creatief inzetten van bestaande middelen (nieuw voor oud)”, zo schrijft het college. Oordeel De gemeenteraad gaat op maandagavond 6 november haar oordeel vellen over de begroting voor 2018, net als over de Meerjarenraming 2019-2021.