Gemeente Stadskanaal duikt in de rode cijfers; tekort van 1.4 miljoen euro

Ter Apel - De ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Stadskanaal baart zorgen.

Dat maakt het college duidelijk aan de raad, bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2017 en de Perspectiefnota 2018-2021. De gemeenteraad bespreekt het in de vergadering op maandag 12 juni, die dan ’s middags begint met de algemene beschouwingen. Het college geeft aan dat er nauwelijks tot geen ruimte is voor het realiseren van een aantal uitgesproken ambities, laat staan voor nieuwe ambities. Bovendien zijn nog bestaande en nieuwe ombuigingen te realiseren. De ondergrens van de algemene reserve wordt de komende jaren bereikt. Daar komt bij dat de gemeente nog steeds een aantal financiële risico’s loopt. Niettemin stelt het college zich ten doel te blijven zoeken naar mogelijkheden om tekorten te beperken en structurele ruimte te creëren. "Dit vraagt duidelijker dan voorheen om keuzes, zowel in de uitvoering als in ambities, en om het slimmer inzetten van budgetten en reserves", aldus B en W. Voor 2017 is een tekort geraamd van bijna 1,4 miljoen euro. Ook voor 2018 tot en met 2020 verwacht het college negatieve begrotingsuitkomsten. Daarmee komt de ondergrens van de algemene reserve (8 miljoen euro) onder druk te staan. Het college heeft in de Perspectiefnota 2018-2021 een aantal maatregelen voorgesteld om bij de begroting 2018 een sluitende meerjarenraming te kunnen presenteren. In 2021 wordt voor het eerst weer een overschot verwacht. In 2017 en volgende jaren heeft de gemeente te maken met stijgende lasten in het sociaal domein, oftewel de Wmo, Jeugd, Participatie en algemene voorzieningen. De kosten van huishoudelijke hulp en de sociale werkvoorziening lopen op. Vandaar dat het college voorstelt vanaf 2021 structureel 300.000 euro om te buigen op het sociaal domein. Met het oog op de financiële positie heeft het college minder ruimte om de kosten van stedelijke vernieuwing te dekken. In de begroting 2017 is dit budget nog met 100.000 euro verhoogd naar 200.000 euro. De extra verhoging van nog eens 100.000 euro in 2018 wordt echter achterwege gelaten. Dit komt ten gunste van de begrotingspositie en de algemene reserve.