College Aa en Hunze heeft voorkeur voor De Boerhoorn Rolde

Assen - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft uit acht toekomstscenario’s voor het ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Rolde een voorkeursvariant gekozen.

Het gaat om de variant die de huidige sportaccommodatie combineert met een nieuw dorpshuisgedeelte en een nieuw gezondheidscentrum. Wethouder Henk Heijerman is enthousiast: “Met inbreng van de klankbordgroep en de raadscommissie zijn acht goede scenario’s uitgewerkt. Het scenario dat onze voorkeur heeft, biedt volop kansen voor een nog beter gebruik. De functies sport, ontmoeting, zorg en welzijn versterken elkaar en het dorpshuisgedeelte is flexibel in te delen, waardoor het nog beter aansluit op de wensen van de inwoners van Rolde. Dit heeft een positieve invloed op de exploitatie, zodat uitgaven en inkomsten beter in balans zullen zijn.” Voor- en nadelen Het college heeft in een notitie de acht scenario’s op een rij gezet. Per scenario worden de voor- en nadelen opgesomd en grotendeels op basis van aannames/kengetallen een indicatie gegeven van de verwachte kosten en mogelijke opbrengsten. Ook wordt per scenario een inschatting gemaakt van het effect op de bezetting, het beheer, de exploitatie en het onderhoud. De effecten op de exploitatie moeten nog verder doorgerekend worden. Aanleiding Vanuit de gemeenteraad is in 2015 aangegeven, dat er een nader onderzoek moet komen naar het toekomstig beheer en de exploitatie van De Boerhoorn te Rolde. Het doel is De Boerhoorn in de toekomst op een adequate manier te beheren, waarbij tevens de inzet vanuit het dorp is geborgd. Daarnaast moet gezocht worden naar mogelijkheden om het exploitatietekort te verlagen. Aan het college is gevraagd om hiervoor mogelijke scenario’s uit te werken. De klankbordgroep ‘Toekomst De Boerhoorn’ heeft input geleverd voor deze scenario’s. Verdere stappen Tijdens de informerende commissievergadering op 9 maart zullen de scenario’s verder worden toegelicht. Daarna volgen een opiniërende commissievergadering op 13 april en een raadvergadering op 29 juni, waarin een besluit wordt genomen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Inwoners zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.