Aa en Hunze: actualisatie verkeers- en vervoersbeleid

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze gaat het verkeers- en vervoersbeleid actualiseren. Bij de opzet van dit beleidsplan is een koppeling gelegd naar de Strategische Toekomstvisie 2025. De thema’s die hierin centraal staan, hebben als leidraad gediend. Ze zijn vertaald in drie pijlers: Bereikbaarheid Aa en Hunze, Duurzaam Aa en Hunze en Toegankelijk Aa en Hunze.

Het huidige verkeers- en vervoersbeleid is in 2009 vastgesteld. De maatregelen uit dit plan zijn inmiddels voor een belangrijk deel gerealiseerd, zoals de verdubbeling van de N33 en de realisatie van het OV-knooppunt Gieten. Daarbij hebben zich op het gebied van verkeer en vervoer, maar ook in de verhouding tussen gemeente en samenleving verbeteringen voorgedaan. De samenleving is steeds meer zelf aan zet. Ontwikkelingen Deze ontwikkelingen, gecombineerd met een recent vastgestelde gemeentelijke toekomstvisie, maken dat het belagrijk is om het bestaande verkeers- en vervoersbeleid tegen het licht te houden. Een actueel en integraal verkeers- en vervoersplan is zowel voor het gemeentebestuur als de inwoners en bezoekers van belang. Uit het oogpunt van bereikbaarheid, verkeersveilighied en de leefomgeving moet gestreefd worden naar een optimale inrichting van het gemeentelijke wegennet. Drie pijlers De thema’s uit de Strategische Toekomstvisie hebben als leidraad gediend voor het nieuwe beleidsplan. Ze zijn vertaald in 3 pijlers: · Bereikbaarheid Aa en Hunze Bij dit thema staat de afstemming tussen de functie, de vormgeving en het gebruik van een weg centraal. Een goede kwaliteit is van belang voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Ook zorgt een herkenbare inrichting van wegen voor meer veiligheid. Om het functioneren van de wegen op lange termijn te waarborgen, is duurzaam beheer een voorwaarde. · Duurzaam Aa en Hunze In deze pijler staat onder andere de duurzame verplaatsingswijzen centraal, waarbij vooral wordt ingezoomd op de fiets. Het fietsnetwerk in de gemeente is al goed op orde, maar door de vele ontwikkelingen rondom dit vervoersmiddel, is het goed inspelen op de gevolgen van belang. · Toegankelijk Aa en Hunze Het streven om inwoners op eigen kracht te laten meedoen aan de samenleving is doorvertaald in deze pijler. Er moeten voldoende mobiliteitskeuzes beschikbaar zijn om dit te realiseren. Binnen het openbaar vervoer zijn ontwikkelingen aan de gang die erop gericht zijn om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer te integreren. Het is van belang om de voorwaarden te scheppen om dit op verantwoorde wijze te doen.