gemeente

Tien maatregelen van Drentse gemeenten om ondernemers te steunen die in de problemen komen door corona

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor informatie over de maatregelen. “Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen. Ik ben blij dat we... De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor informatie over de maatregelen. “Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen. Ik ben blij dat we als gemeenten eensgezind hierin optreden en ondernemers zoveel mogelijk helpen.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.  Het gaat om de volgende maatregelen: Drentse gemeenten betalen hun facturen snelWe betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingenOndernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden. De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschortDe inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt – in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%. Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwenDoor de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen. Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaaldToegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingenIndien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen. Verruiming winkeltijden voor supermarktenSupermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen. Opschorten van venstertijden bevoorradingVenstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd. Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee doorVoor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit. Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager. De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Deze informatie staat op de websites van de gemeenten. Drentse ondernemers kunnen ook terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele provinciale en landelijke regelingen. Kijk voor meer informatie op www.borger-odoorn.nl/coronavirus. 

Borger Odoorn 31 maart 2020

Nieuwe noodverordening VRD 26 maart

Er gelden aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Groepsvorming zonder 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Onder een groep wordt verstaan: 3 personen of meer. Dat betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, eventueel onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd. Samenkomsten zijn verboden, met enkele uitzonderingen zoals... Er gelden aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Groepsvorming zonder 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Onder een groep wordt verstaan: 3 personen of meer. Dat betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, eventueel onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd. Samenkomsten zijn verboden, met enkele uitzonderingen zoals een begrafenis of huwelijk met een maximum van 30 personen. Ook bij de uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden. Markten zijn verboden, tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: Er dient een onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de personen op de markt bewaard  te worden. Indien dit afstandscriterium bij een marktkraam niet wordt gerespecteerd, dan spreekt de standplaatshouder zijn bezoekers daarop aan. Heeft dit niet het gewenste effect, dan is de standplaatshouder verplicht om ondersteunende markeringstekens op de grond voor de kraam aan te brengen Is de afstandsregel niet te realiseren met de reguliere opzet van de markt, dan is alleen de verkoop van eerste levensbehoeften (etenswaren) nog toegestaan. Kramen met non-food zijn dan uitgesloten Zit- of sta-meubilair en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan Leegstaande en/of vrije marktplaatsen blijven leeg en mogen niet aan anderen aangeboden/vergeven worden Bij alle toegangen van de markt dienen waarschuwingsborden met deze voorwaarden geplaatst te worden De marktmeester en/of de organisator van de markt dient persoonlijk toezicht te houden op naleving van de voorwaarden. Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen. Dit verbod geldt niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, wanneer hiervoor een individuele medische indicatie bestaat en alle benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen. Het is verboden zich te bevinden in gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldje, parken, natuurgebieden en stranden. Dit geldt niet voor bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie of personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten. De voorzieningen voor openbaar vervoer kunnen worden beëindigd of beperkt, indien deze niet voldoen aan de eis van het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen, mits dit het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert. Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen, tenzij er sprake is van: de organisatie van onderwijs op afstand, de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen, de organisatie van toetsing en examens of kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang, tenzij sprake is van de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Het is verboden om personen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg toe te laten tot een door de zorginstelling beheerde zorgaccommodatie of een woonvorm in de ouderenzorg. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, deze zijn te lezen in de noodverordening.  Om de regels te formaliseren is een noodverordening vastgesteld. De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd. Wie zich niet aan de opgestelde coronaregels houdt, loopt het risico op tenminste drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 4.350 euro.  Kijk voor meer informatie op www.borger-odoorn.nl/coronavirus. 

Borger Odoorn 27 maart 2020

Toiletgebouwen op campings en jachthavens in Noord-Nederland gesloten

De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. De maatregel wordt opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de drie regio’s gaan vaststellen. De recreatiebedrijven zelf mogen dan wel open blijven voor gasten... De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. De maatregel wordt opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de drie regio’s gaan vaststellen. De recreatiebedrijven zelf mogen dan wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het rijk op deze plekken al gesloten blijven. Veel recreatieondernemers hebben in de afgelopen dagen zelf al besloten hun bedrijf deels of helemaal te sluiten. De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s spreken hun waardering uit voor ondernemers, die in deze tijd moeilijke beslissingen moeten nemen. De gezondheidsmaatregel duurt in eerste instantie tot 6 april. Aankomende week neemt het kabinet een besluit over een eventuele verlenging van de looptijd. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het al dan niet gesloten houden van de toiletvoorzieningen op de campings en jachthavens. Nieuwe noodverordening De drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Nederland willen de maatregelen zoveel mogelijk gelijk trekken, zodat er in deze drie provincies zo min mogelijk verschillen zijn in de uitvoering. De drie regio’s zullen dus dezelfde noodverordening gaan vaststellen.Hierin staat vermeld dat het in de drie veiligheidsregio’s verboden is om met 3 personen of meer in de openbare ruimte samen te komen indien de afstand tussen hen minder dan 1,5 meter bedraagt. Een huishouden en spelende kinderen tot en met 12 jaar, onder begeleiding van een ouder, zijn hierop uitgezonderd. Bij een begrafenis of huwelijk mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Ook bij deze uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Kijk voor meer informatie op www.borger-odoorn.nl/coronavirus. 

Borger Odoorn 26 maart 2020