Cultureel festival in Gieten

Gieten

In Gieten vindt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september het culturele festival Opočno – Aa en Hunze plaats. Hoogtepunt is een internationaal muziekfestival op zaterdagavond 17 september  in zalencentrum JIMM’S in Gieten. 

Vanuit Tsjechië komen Stara Parta (country/akoestische rock) ende Dolek Band (oude Praagse liederen).Vanuit Gieten zullen Popkoor Session en het Vrouwenkoor een optreden verzorgen. De avond die om 19.30 begint wordt op informele wijze afgesloten met het orkest Mistress en Co. Aanmelden voor het muziekfestival kan bij Marjan Heling, bij voorkeur via e-mail (tinusenmarjan@gmail.com), anders telefoonnummer 0592-264204. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Het culturele festival is de laatste activiteit van de Stichting Vriendenband Opočno – Aa en Hunze. De stichting wordt daarna opgeheven. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de vele activiteiten van de stichting. Stichting Vriendenband Opočno – Aa en Hunze Vanaf 1990 bestonden er al contacten tussen Gieten en het Tsjechische Opočno. Een kerkelijke en gemeentelijke werkgroep stimuleerden en faciliteerden samen met een vriendenstichting contacten en activiteiten op tal van terreinen. Mede naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling werd besloten om verder te gaan samenwerken. Daartoe werd in 1998 de Stichting Vriendenband Opočno-Aa en Hunze opgericht. De doelstelling van de stichting is: “het bevorderen van culturele, maatschappelijke en sociaal-economische contacten tussen enerzijds de inwoners van Tsjechië, in het bijzonder die van de gemeente Opočno, en anderzijds de inwoners van Nederland, die van Aa en Hunze en omstreken in het bijzonder”. De bestuursleden van de stichting hebben vrijwilligers ondersteund en gestimuleerd om deel te nemen aan de uitwisseling en mee te doen aan allerlei acties. Het bestuur is al die jaren actief geweest in het ondersteunen van bedrijven en instellingen in Opočno met adviezen en daadwerkelijke hulp. Zo hebben vele jaren Tsjechische studenten van de Bedrijvenschool in Opočno vele jaren gedurende een periode van drie weken stage gelopen bijverschillende bedrijven in onze gemeente, onder meer in de horeca- en de agrarische sector. Door de kontakten tijdens de stageweken zijn daarna verscheidene jaren agrariërs uit onze regio naar Opočno gereisd. Vrouwenhuis Opočno Een ander concreet voorbeeld betreft het ondersteunen van het Vrouwenhuis in Opočno. De Werkgroep Vrouwenhuis heeft zich jarenlang ingezet om steun en hulp te verlenen aan het tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte vrouwen in Opočno, dat onder de bezielende leiding staat van directrice Alena Goisova. Zo heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat er een leskokaal werd ingericht, dat er een ruimte kwam voor fysiotherapie en dat er rollators en ziekenhuisbedden naar toe gingen. Hoogtepunt waren de acties die de werkgroep samen met diverse koren uit Aa en Hunze, Wilde Ganzen, Soroptimisten en anderen gevoerd heeft voor inrichting van woningen voor begeleid wonen van cliënten van het tehuis. Die acties hebben samen een bedrag van ruim 60.000 euro opgeleverd. Inmiddels zijn er 4 dubbele woningen voor begeleid wonen in een tweetal dorpen bij Opočno gerealiseerd. In Opočno is een geheel nieuw tehuis gerealiseerd bestaande uit een hoofdgebouw en enkele paviljoens voor de bedlegere cliënten van het tehuis. In Klàster vlakbij Opočno was al eerderook met steun van de Werkgroep Vrouwenhuis een voormalig schoolgebouw verbouwd en geschikt gemaakt als dependance voor zelfstandig begeleid wonen van acht gehandicapte vrouwen uit het Vrouwenhuis in Opočno. Mede met de opbrengst van (sponsor) acties vanuit de Werkgroep Vrouwenhuis werd de dependance ingericht. School voor gehandicapte kinderen in Rychnovnad Kněžnou De Werkgroep speciale school Rychnov heeft enkele jaren acties gevoerd voor de school in Rychnov. Met sponsoracties o.a. op de Bonner School en het Nassau College en met kerstconcerten met koren uit Aa en Hunze is er ruim  21.000 euro bijeen gebracht. De school in Rychnov heeft daarmee onder meer sport-en spelmateriaal, speciale fietsen en de inrichting van een keramiekruimte met o.a. een oven kunnen betalen. Daarnaast heeft de school een ruimte in de school kunnen inrichten als leerkeuken voor de leerlingen met een lichtere handicap. In het kader van een speciale actie samen met de toenmalige C1000 van Jan Abbas zijn er 36 complete pannensets naar de school in Rychnov gegaan. Recreatie en toerisme Vanuit Tsjechië is in 2005 het initiatief genomen om te onderzoeken of een meerjarige internationale samenwerking op het gebied van plattelandstoerisme mogelijk was. Na een eerste conferentie in Dobruska heeft een delegatie van negen recreatie-ondernemers vanuit onze gemeente in februari 2006 een werkbezoek gebracht aan Opočno en omgeving. De ervaringen waren dusdanig dat er daarna twee internationale conferenties plaats vonden: september 2006 in het gemeentehuis van Gieten en juni 2007 in het Poolse Opoczno met als thema het gebruik van de eigen gebiedsidentiteit ter bevordering van het toerisme. Deelnemers kwamen uit Tsjechië, Polen, Hongarije en Nederland. Door veranderingen in Polen en Tsjechië is er daarna geen vervolg meer geweest. Sponsortocht Toer Fiets Club Gieten Veel leden van de TFC zullen zich nog herinneren dat er in mei 2000 een vijfdaagse sponsortocht is georganiseerd ten behoeve van het realiseren van de aanleg van een sport- en speelveld bij de Agrarische School (later Bedrijvenschool) in Opočno. Ondersteund door zes begeleiders hebben 20 leden van de TFC in vijf dagen vanuit Gieten de fietstocht gemaakt naar de stad Opočno. Toenmalig burgemeester Munniksma heeft het startschot gelost en heeft het eerste traject (tot net over de Duitse grens) meegefietst. De opbrengst van deze sponsortocht was bijna 35.000 gulden. Het sport- en speelveld is destijds ook gerealiseerd. Uitwisselingen voetbal Vanaf 1998 zijn er vijf uitwisselingen geweest tussen de junioren van VV Gieten en de junioren van Spartac Opočno uit Tsjechië en het voetbalteam uit Opoczno Polen. Gieten is twee maal naar Opočno afgereisd en een keer naar Opoczno in Polen. In zowel Tsjechië als Polen zijn toernooien gespeeld met clubs uit die regio.  Zowel het Poolse als het Tsjechische team is 2 maal in Nederland geweest voor het spelen van een toernooi met clubs uit de regio van Gieten.  De spelers van de verschillende teams hebben er steeds veel plezier aan beleefd. Zoveel plezier zelfs dat het elftal van Gieten 3 medio mei 2016 is afgereisd naar Tsjechië om daar een kleine reünie te houden voor de voetballers. Culturele uitwisselingen Was de eerste uitwisseling in 1991 nog een pure kennismaking, latere uitwisselingen betroffen veelal culturele uitwisselingen over en weer, waaruit vele vriendschappelijke contacten ontstonden. Zelfs nu nog bestaan veel van deze persoonlijke contacten. In 1998 verzorgden Togido uit Eext en het Vrouwenkoor uit Gieten (met 2 bussen en in totaal 113 personen) optredens in het Kasteel en in het Cultuurhuis van Opočno. Mei 2001 heeft fotoclub GiAF uit Gieten samen met Popkoor Session deelgenomen aan een uitwisseling. GiAF had in het Jachtslot in Opočno een foto expositie ingericht. In het prachtige pand waren verschillende foto’s uit de regio Gieten te zien. Popkoor Session verzorgde verschillende optredens in Opočno.  Zangkoren en Muziekgroepen uit Opočno traden bij ons op tijdens de Allerhandebeurs en meerdere keren tijdens de Oostermoer tentoonstellingen. Ter gelegenheid van het Festival Praagse Lente heeft de stichting in samenwerking met de gemeente en het Drents Museum voorjaar 2006 een expositie van de Tsjechische kunstenares Bedriska Uzdilova gehouden. De kunstenares was daarvoor zelf ook naar Gieten gekomen. De expositie vond plaats in het gemeentehuis.  

Auteur

Cindy Houwen